สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายมงคลศักดิ์ เงือกน้ำ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
เบอร์โทร. : 0904713739
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางผ่องศรี อ่อนหวาน

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
เบอร์โทร. : 0861167018
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสงวน เทพปินตา

ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
เบอร์โทร. : 0823887235
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสุนทร นรัตน์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ ส.2
หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
เบอร์โทร. : 0833241407
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายทนงศักดิ์ ใจเที่ยง

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.2
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
เบอร์โทร. : 0899995510
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวมะลิวรรณ์ ไชยประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.4
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 0819512593
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายเล็ก ชำนาญยา

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.4
หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ / หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
เบอร์โทร. : 0819514503
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางกันจณี ชำนาญยา

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
เบอร์โทร. : 0810314801
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวรพีพรรณ อุปคำ

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เบอร์โทร. : 0869187430
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางไพลิน นุธรรม

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่ : หัวหน้างานบุคลากร
เบอร์โทร. : 0899501869
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายทินรักษ์ บุญลือ

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร. : 0861794110
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายเสฏฐ์ธนิน โดยด่วน

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร. : 0946204879
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางพรมาดา วงศ์หวัน

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ / หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
เบอร์โทร. : 0819603965
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสุพรรณ สมวงค์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร. : 0841515439
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางนภสร ใจอิ่นคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ / หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา / หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
เบอร์โทร. : 0811659696
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวกุลยา แก้วจินดา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
เบอร์โทร. : 0616415455
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางชุดาภา สุตะวงค์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
เบอร์โทร. : 0821957156
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสมคิด เตสา

ตำแหน่ง : รักษาความปลอดภัย
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
เบอร์โทร. : 0839433599
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสมชาย กลิ่นซ้อน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
เบอร์โทร. : 0917690355
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวจิรวรรณ บุดดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 0910699658
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางกาญจนา ไชยลังกา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เบอร์โทร. : 0817652456
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสมคิด ยาวิราช

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เบอร์โทร. : 0817964472
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายอนุชิต หนิมพานิช

ตำแหน่ง : รักษาความปลอดภัย
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
เบอร์โทร. : 0636029018
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนิตยา ใจมาเชื้อ

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เบอร์โทร. : 0810348667
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวาที เหล่าเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เบอร์โทร. : 0888050316
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลนิตย์ มิมาละ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรพัย์
เบอร์โทร. : 0962249636
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางนปภัช เสถียรยศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เบอร์โทร. : 0933597979
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายศตวรรษ ศรีสุทธะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เบอร์โทร. : 0864177029
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางพรชนก คำฟู

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : หัวหน้างานการเงินและทรัพย์สิน
เบอร์โทร. : 0861166414
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวิทยา เมืองมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานบริหารการเงินและทรัพย์สิน
เบอร์โทร. : 0804928736
เว็บไซต์ :