กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด รู้รักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด รู้รักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด รู้รักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่นับถือ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมือง และมีศีลธรรมที่เข้มแข็ง รวมถึงการมีจิตอาสา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สามารถเป็นพลเมืองที่ดีได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ กศน.อำเภอแม่ลาว วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว และพิพิธภัณฑ์หอพลับพลาเจ้าดารารัศมี ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


.