กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 2)  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 2)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ กศน.อำเภอแม่ลาว วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยกิจกรรมในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ให้นักศึกษาเข้าศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย , เรียนรู้เรื่องหลักธรรมการดำเนินชีวิต ตามแบบวิถีชาวพุทธ รวมทั้งให้นักศึกษามีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อีกทั้งให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึงให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ จากกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ อีกด้วย


.