กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(วันที่ 1)  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(วันที่ 1)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ กศน.อำเภอแม่ลาว วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมี นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ โดยกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้ชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว อีกทั้งให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ โดยมีฐานการเรียนรู้ที่ 1 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี (เรียนรู้วิธีการทำอาหารไก่) วิทยากรโดยนายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี , ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร (เรียนรู้วิธีการผสมปุ๋ยหมักและการนำไปใช้) วิทยากรโดยนางกนกพร ถาคำ ครู อาสาฯ , ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การทำสมุนไพรไล่แมลง (วิธีการทำสมุนไพรในการไล่แมลง ศัตรูพืช)วิทยากรโดยนายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว , ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การทำดินปลูกอินทรีย์ (เรียนรู้วิธีการทำดินปลูกอินทรีย์)วิทยากรโดยนายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ , ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงทำอาหารเลี้ยงปลา (เรียนรู้วิธีการทำอาหารปลา)วิทยากรโดยนางศิริพร เอี่ยมพร้อม ครู อาสา อีกทั้งยังให้นักศึกษาร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 ฐาน โดยแยกกลุ่มนำเสนอ พร้อมบันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้รับ จากกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ อีกด้วย


.