หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาว ลงพื้นที่ดูงานด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน กศน.ต้นแบบดีเด่น จังหวัดเชียงราย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันที่ 4 – 7 ม.ค.64 นายวิเศษ พลธนะ ในฐานะผู้อำนวยการ กศน.อ.แม่ลาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ.แม่ลาว ลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน กศน.ต้นแบบดีเด่น จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มจากช่วงเช้าวันที่ 4 มกราคม 2564 รับฟังบรรยายจากนางจิราลักษณ์ อินต๊ะไชยวงค์ ครู กศน.ตำบลศรีถ้อย เรื่องการบริหารจัดการ กศน. 5ดี พรีเมี่ยม ทั้งนี้ ทาง กศน.อ.แม่สรวยได้นำคณะศึกษาดูงาน เข้าชมกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านหนองบัวสรวย ตำบลศรีถ้อย โดยมีนางสมหมาย ศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ต่อมาช่วงบ่ายทางคณะศึกษาดูงานได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ กศน.ตำบล เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กศน.ตำบลเชียงเคี่ยน โดยมีนางธันยพัต ปกครองบ้าน ครู กศน.ตำบลเชียงเคี่ยน เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ อีกทั้งยังพาชมการจัดการของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลเชียงเคี่ยนอีกด้วย เวลาต่อมาทางคณะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กศน.(OOCC) การทำตะกร้าหวาย ต.หนองแรด อ.เทิง โดยมีนายสมบูรณ์ ชัยมงคล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ต่อมาช่วงเช้าวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก กศน.อำเภอขุนตาล และได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา เกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านสวนอุ่นรัก ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โดยมี นายสุนทร พรมโลกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ อีกทั้งยังพาชมรอบบริเวณบ้านสวนอุ่นรัก และให้ความรู้ตลอดการพาชมรอบบริเวณ ช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะศึกษาดูงานได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอลื้อลายคำ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ และเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเชียงของ ณ ชุมชนบ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก กศน.อำเภอเชียงของ ช่วงเช้าของวันที่ 6 มกราคม 2564 คณะศึกษาดูงานได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก กศน.อำเภอเชียงแสน และคนในชุมชนบ้านท่าขันทอง โดยในวันนี้มีการเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการทอผ้า ,ฐานการสีข้าวกล้องโบราณ และฐานการเรียนรู้ไร่วู๊ดดี้ ซึ่งแต่ละฐานได้ให้ความรู้และความสนุกสนานแก่คณะดูงานเป็นอย่างมาก ต่อมาช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอนตามนโยบาย Good place best check in ได้แก่ กศน.ตำบลเวียงเชียงแสนซึ่งเป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ครู กศน.ตำบลเวียงเชียงแสน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมนำชมรอบบริเวณ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคณะดูงานเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาคณะดูงานได้เดินทางต่อมายังห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นางณัฐพร เชื้อมหาวัน ผอ.กศน.อ.เชียงแสน และได้เข้าศึกษาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ Digital library ซึ่งทางคณะดูงานได้ให้ความสนใจพร้อมสอบถามเพื่อนำมาปรับใช้ในงานของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวต่อไป สุดท้ายก่อนเดินทางกลับทางคณะศึกษาดูงาน ได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอเชียงแสน ได้รับแนวทางการจัดการตลาดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจำหน่ายสินค้า นำมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป วันสุดท้ายของการศึกษาดูงานเริ่มต้นด้วยการประชุมสรุปการดำเนินโครงการศึกษาดูงานที่ผ่านมา โดยนางกาญจน์ณัฏฐา คีรีธีรกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ได้กล่าวรายงานต่อผู้บริหารและคณะบุคลากร กศน.ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูและบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนการนำนโยบาย กศน.ว้าว สู่การปฎิบัติงาน จากการลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการทำงานของ กศน.อ.แม่ลาว และ กศน.ตำบลทั้ง 5 แห่ง ต่อไป ท้ายที่สุดนี้ นายวิเศษ พลธนะ ผอ.กศน.อ.แม่ลาว ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า “ขอให้ครูและบุคลากร กศน.อ.แม่ลาว ทุกคนนำความรู้และสิ่งที่ได้ไปปรับใช้ในงานของตนเอง เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นด้านเครือข่าย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการเรียนรู้ ให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบสนองนโยบาย กศน.5ดี พรีเมี่ยม”


.