กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายศุภฤกษ์ ยอดยา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบัวสลี
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายจรุณ ไชยชมภู

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสุรเกียรติ อำพันธ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวฤทัยรัตน์ เกินตัว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่ : ธุรการ
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสุรีภรณ์ ศรีคำ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางกนกพร ถาคำ

ตำแหน่ง : ครู อาสาสมัครฯ
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางศิริพร เอี่ยมพร้อม

ตำแหน่ง : ครู อาสาสมัครฯ
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวบุษบา จินธะนู

ตำแหน่ง : ครู ผู้ช่วย
หน้าที่ : ครูผู้สอน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางชุตาภรณ์ ศรียนจอง

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส4
หน้าที่ : บุคลากร
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางกาญจน์ณัฏฐา คีรีธีรกุล

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่ : บริหารงาน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวิเศษ พลธนะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว
หน้าที่ : บริหารงาน
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวรัชนี สวัสดี

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่ : บรรณารักษ์
เบอร์โทร. : 053739145
เว็บไซต์ :