ปรัชญา

"คิดเป็น"

วิสัยทัศน์

"ภายในปี พ.ศ.2566 กศน.อำเภอแม่ลาว จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ให้กับประชาชน ในอำเภอแม่ลาว ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี

มีอาชีพที่ยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21"