ประวัติ กศน.อำเภอแม่ลาว

ตามที่ ศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายให้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่ให้บริการการศึกษาประวัติสถานศึกษา : ปี พ.ศ.2530 กรมการนอกโรงเรียนในระดับอำเภอ ปี พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ลาวให้เป็นสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในปี พ.ศ.2551 ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่ 32/1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลดงมะดะ  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  57250