ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

ประกาศสำนักงานส่งเสริมกาศึกษานอกระบบและกาศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

เลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ตามเกณฑ์ การตัดสินที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ให้มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕และประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. การบรรจุและแต่งตั้ง โดยเรียกตามลำดับคะแนนรวมของผู้เข้ารับการสรรหาจากมากไปหาน้อย ตามจำนวนตำแหน่งที่ว่างที่ประกาศไว้ โดยมีการขึ้นบัญชี

๒. ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา ในลำดับที่ ๑ – ๓ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายกรณีที่ผู้ได้รับการสรรหาใดไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือสละสิทธิ์การบรรจุแต่งตั้ง จะเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรลำดับถัดไปเพื่อรายงานตัวบรรจุแต่งตั้ง

๓. ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร เรียมเอกสารและหลักฐานมาในวันรายงานตัว ได้แก่ <<โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศที่นี่>>