ประกาศผังห้องสอบและแก้ไข ห้องสอบผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

 

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและกรศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายประกาศผังห้องสอบและขอแก้ไขห้องสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปโดยใช้ประกาศฉบับนี้แทนเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ในตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกรายทราบและถือปฏิบัติดังนี้

หรือสามารถโหลดเอกสารแนบทั้งหมดได้ที่