ทีมงาน กศน. เชียงราย ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบN-Net พบผู้เข้าสอบกว่า 90 % ผอ. บุญทรงชี้ ความสำเร็จครั้งนี้เพราะgoogle classroom  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ทีมงาน กศน. เชียงราย ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบN-Net พบผู้เข้าสอบกว่า 90 % ผอ. บุญทรงชี้ ความสำเร็จครั้งนี้เพราะgoogle classroom
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นำโดย นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ รองผู้อำนวยการ และนางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศเข้านิเทศสนามสอบN-Net ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 18 อำเภอ สรุปยอดผู้เข้าสอบทั้งหมด 2568 ขาดสอบเพียง 284 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.04 โดยสามารถแยกเป็นระดับชั้นได้ ดังนี้ ในระดับประถมศึกษา เข้าสอบร้อยละ 92.81 ระดับมัธยมต้น เข้าสอบร้อยละ 87.77 และระดับมัธยมปลายเข้าสอบร้อยละ 90.63 โดยเฉพาะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่มีผู้เข้าสอบร้อยละ100 นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า จากผลการนิเทศสนามสอบในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นได้ว่ากศน.อำเภอทุกแห่ง ให้ความสำคัญและชี้ให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสอบ และสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าสอบได้กว่า ร้อยละ90 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการใช้Google Classroom และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน และจากการจัดการศึกษาระบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง จะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำคะแนนสอบได้สูงขึ้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาคเรียน ที่1/2562 อนึ่ง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย จะได้จัดอบรมเร่งรัดและทบทวนการใช้Google Classroom ระดับสูง โดยจะมีการจัดอบรมในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้สามารถจัดสื่อการเรียนการสอนระบบดิจิทัลออนไลน์ ที่ดีให้กับผู้เรียนได้


.