“เป้าหมายที่ปราศจากแผนเป็นเพียงแค่ความฝัน” กศน. เชียงราย จัดโครงการพัฒนาแผน หวังใช้เป็นกรอบบริหาร  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : “เป้าหมายที่ปราศจากแผนเป็นเพียงแค่ความฝัน” กศน. เชียงราย จัดโครงการพัฒนาแผน หวังใช้เป็นกรอบบริหาร
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563” โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์ อ.เมืองเชียงราย ในระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – วันที่ 1มีนาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ทั้ง18 อำเภอ จำนวน 65 ราย นางนภสร ใจอิ่นคำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ได้เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการ“พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563” ครั้งนี้ มีวัตถุปรสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล มาเป็นวิทยากร บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 นอกจากการบรรยายของวิทยากรแล้ว ยังได้มีการแบ่งกลุ่มอำเภอเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป


.