กศน. เชียงแสนเตรียมรับมือ Covid-19  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงแสนเตรียมรับมือ Covid-19
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศศช.บ้านห้วยข่อยหล่อย อำเภอเชียงแสน จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19 )ให้แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงบ้านห้วยข่อยหล่อย มีผู้เข้าร่วม จำนวน 35 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19 )ไปสู่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ที่มีโอกาสรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและอำเภอเชียงแสนเป็นอำเภอที่มีการค้าขายกับประเทศจีน และมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาพักที่โรงแรมทั้งในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และ พื้นที่ในเขตติดต่อประเทศลาว จำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค ศศช.บ้านห้วยข่อยหล่อย จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนบนพื้นที่สูงมีความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019(Covid-19 ) มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ตลอดจนให้ประชาชนบ้านห้วยข่อยหล่อยมีทักษะในการทำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019(Covid-19 ) โดยมีการปฏิบัติจริงการทำผ้าปิดจมูกวิทยากรจากคุณครูอัมพร ณ ค้อ ครู ศศช.บ้านแม่แอบและวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่แอบ


.