กศน. แม่สรวย ลงพื้นที่ศศช. ให้ความรู้ต้านโคโรน่า และ pm2.5  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. แม่สรวย ลงพื้นที่ศศช. ให้ความรู้ต้านโคโรน่า และ pm2.5
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


คณะครู กศน. อำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยวิทยากร ลงพื้นที่ 8 หย่อมบ้าน ในเขตพื้นที่สูง อำเภอแม่สรวย สร้างความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่สูงสามารถจัดการป้องกันไวรัสโคโรนาและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดกับตนเองและสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ให้มีความสงบสุขตามสภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและสังคม ในระหว่างวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู ในกลุ่มศศช. แม่ต๋ำ สังกัด กศน. อำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงความรู้ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ต๋ำ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชน จำนวน 8 หย่อมบ้าน ซึ่งประกอบด้วย บ้านทรายคำ บ้านป่าเกี๊ยะ บ้านป่าม่วง – สันกลาง บ้านป่าคาหลวง บ้านแม่ต๋ำน้อย บ้านพนาเสรี-บ้านแม่จันใต้ และบ้านห้วยมะขามป้อม ต. แม่ต๋ำ อ. แม่สรวย จ. เชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตให้บริการของกลุ่มศศช. แม่ต๋ำ กศน. อำเภอแม่สรวย จำนวน 350 ราย เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อ "ไวรัสโคโรนา"และปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากหมอกควันไฟป่า โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการรณรงค์ในเชิงรุกสร้างจิตสำนึก ปลุกกระแสแรงกระตุ้นให้ประชาชนบนพื้นที่สูง ตำบลแม่ต๋ำ ได้เกิดความตระหนักเห็นถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหมอกควันไฟป่า เพื่อจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการที่จะลด ละ เลิก ทั้งการจุดไฟเผาป่า โดยในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติตัวที่ถูกเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ตลอดจนกิจกรรมรณรรงค์ป้องกันไฟป่า เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในวงฤดูแล้งของภาคเหนือ โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. และพันธกิจของ กศน. อำเภอแม่สรวย เพื่อพัฒนาให้ประชาชน ได้มีคุณภาพชีวิตและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ข่าว : สุพรรณ สมวงค์ ภาพ : รัตติกาล เมืองคำ


.