กศน. เชียงราย อบรมวิทยากรแกนนำ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หวังยกระดับe-commerce กศน. เชียงราย ไปสู่การค้าระหว่างประเทศ  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย อบรมวิทยากรแกนนำ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หวังยกระดับe-commerce กศน. เชียงราย ไปสู่การค้าระหว่างประเทศ
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลชุมชนวิทยากรแกนนำครู ข และครู ค ตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนถึง พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ โดยมีนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยได้ ให้แนวคิดในการดำเนินโครงการดิจิทัลชุมชนไว้ว่า สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย จะพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน (ONIE Online Commerce Center OOCC) โดยอาศัยวิทยากรแกนนำที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ ช่วยให้ความรู้แก่ประชาชน ด้าน นางสาวกุลยา แก้วจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย วิทยากรแกนนำ ครู ก ได้กล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่วิทยากรแกนนำ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล และเทคนิคในการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุเป้าหมายในการสร้างตลาดการค้าออนไลน์ในระดับชุมชน เพื่อให้มีผู้ประกอบการออนไลน์ที่พร้อมจะยกระดับเข้าสู่การค้า e-commerce ในระดับชุมชน และระดับสากลในอนาคต การอบรมในครังนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรม สยามไทรแองเกิล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค. 2561 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู กศน. จำนวน 152 คน ประกอบด้วย ครู ข ซึ่งจะเป็นผู้ที่นำทักษะที่ได้รับไปขยายผลระดับอำเภอ และ ครู ค ซึ่งเป็นผู้ที่ลงพื้นที่นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้ประชาชน ต่อไป


.