บรรณารักษ์ กศน. เชียงราย ร่วมประชุม พลิกโฉม สู่ยุคดิจิทัล  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : บรรณารักษ์ กศน. เชียงราย ร่วมประชุม พลิกโฉม สู่ยุคดิจิทัล
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน. เชียงราย ดึงบรรณารักษ์ 18 อำเภอ เข้าร่วมประชุม หวังจะพลิกโฉม การจัดการห้องสมุด และการศึกษาตามอัธยาศัย สู่ยุคดิจิทัล สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย จัดโครงการ ประชุมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13 ก.พ. 2563 โดยมีนาย สุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธาน และให้โอวาทในการเปิดการประชุมครั้งนี้ ว่าที่ร.ต. จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน ห้องสมุดยุคใหม่ ต้องปรับตัวตามปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไป ในยุคดิจิทัล ห้องสมุดต้องสมารถเข้าถึงผ่านระบบอินเทอร์เน็ทได้มากขึ้น ตลอดจนต้องสมารถบริหารจัดการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น การประชุมครั้งนี้ ยังเป็นการระดมแนวคิดและความต้องการ ตลอดจนถึงแนวทางการปฏิบัติของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อนำมาพัฒนาฐานข้อมูลและระบบจัดการห้องสมุด ออนไลน์ต่อไป


.