ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น กศน. เมืองเชียงรายนำกองลูกเสือกศน. เข้าค่ายท้าลมหนาว  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น กศน. เมืองเชียงรายนำกองลูกเสือกศน. เข้าค่ายท้าลมหนาว
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเมืองเชียงราย นำโดยนางสุรีย์ภรณ์ หน่อคำ ผู้อำนวยการ และทีมงานกศน. อำเภอเมืองเชียงราย นำลูกเสือ กศน. อำเภอเมืองเชียงราย ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โดยในการเข้าค่ายลูกเสือของกศน. อำเภอเมืองในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาชีวิต กิจกรรมฐานอบรมให้ความรู้ เพศวิถี การจัดการขยะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ระเบียบวินัย ความเป็นมาและกฎระเบียบของลูกเสือ การผจญภัย และอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ตลอดจน มีความสามัคคี มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้น และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กศน. ในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาพ/ข่าว : นายศุภชัย ใจสมปาน ครูศศช. กศน.อำเภอเมืองเชียงราย


.