เสริมแกร่ง ครูกลุ่มลุ่มน้ำอิง  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : เสริมแกร่ง ครูกลุ่มลุ่มน้ำอิง
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน. อำเภอ กลุ่มน้ำอิง ซึ่งประกอบด้วย กศน. อำเภอเวียงแก่น อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอป่าแดด และอำเภอเชียงของ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสุตรการศึกษาขั้นพัื้นฐาน(กศน.) พ.ศ.2551 ในวันที่ 27-28 ม.ค.63 ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลภัทร. เขียวดี ผอ.กศน.อำเภอป่าแดด ได้มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ โดยเนื้อหาในการอบรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สอน ให้มีความรูความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทนพื้นที่แต่ละชุมชน


.