“ปาเจรา บูชาครู” กศน. เชียงราย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : “ปาเจรา บูชาครู” กศน. เชียงราย
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.เชียงรายจัดงานวันครู 2563 เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนมอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อเชิดชูวิชาชีพครูให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีวันครูแห่งชาติ กศน. เชียงราย 2563 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีครีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ตลอดจน สร้างความสามัคคี ระหว่าง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยในพิธีวันครู กศน. เชียงราย 2563 มีพิธีทางศาสนา โดยพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพนระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย และอุทิศส่วนกุศลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ล่วงลับ หลังจากพิธีสงฆ์นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้ อ่านสาส์นวันครู 2563 จากพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย อ่านโองการอัญเชิญ บูรพาจารย์ นางยุพิน บุญจนาวิโรจน์ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ จากนั้นนายสุใจ เชื้อเมืองพาน ได้นำบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน นอกจากนั้น ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 123 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน และวิชาชีพครู ให้ผูปฏิบัติงาน มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน โดยในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีได้มีสาส์นวันครูถึงครูทุกคนในประเทศ มีใจความสำคัญว่า ครูเป็นบุลากรที่ทรงคุณค่า มีบทบาทในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพและคุณธรรม และได้มอบคำขวัญ ให้แก่ครูทุกคนไว้ว่า ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา เพื่อให้ครูตระหนักถึงบทบาทของครูยุคใหม่ที่เป็นผู้นำการเรียนรู้ กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนให้เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21


.