กศน. เชียงราย ฝ่าลมหนาวก้าวเท้าขึ้นดอย จัดโครงการส่งเสริมภาษาไทยบนพื้นที่สูง  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย ฝ่าลมหนาวก้าวเท้าขึ้นดอย จัดโครงการส่งเสริมภาษาไทยบนพื้นที่สูง
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2561 จุดอบรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จาก ๕ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สรวย เวียงแก่น เวียงป่าเป้า พาน แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน จำนวน ๓๔ คน คณะวิทยากร เป็นครูแกนนำจากหน่วยงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และจากสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ เทคนิค การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงให้สามารถฟัง และการพูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยในการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตร การฝึกอบรมครู ศศช/กศน. สพฐ. และ ตชด. โครงการส่งเสริมและการพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง และลงปฏิบัติงาน ณ พื้นที่จริง ด้วยสาเหตุที่ว่าในปัจจุบันผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงจำนวนมาก ฟัง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไม่ได้ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดำรงชีวิตของบุคคล เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ กศน. กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.และ ตชด. ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนพื้นที่สูงให้มากขึ้น อบรมครูให้รื้อฟื้นทักษะ และจิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่ที่เคยประสบความสำเร็จอย่างดีมาก่อนให้สามารถนำไปพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทยของผู้ใหญ่ในชุมชนให้มากขึ้น


.