กศน เชียงรายดึงเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอัพเดต พรบ พัสดุ 60  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน เชียงรายดึงเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอัพเดต พรบ พัสดุ 60
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน. เชียงราย ดึงผู้บริหาร กศน. อำเภอละ เจ้าหน้าที่พัสดุทั้ง 18 อำเภอ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งสร้างแนวทางการปฏิบัติการบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุม การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจัดจำหน่ายพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 ขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 7-8 มกราคม 2563 โดยในการอบรมครั้งนี้ มีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยมีผู้บริหารกศน. อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัสดุ กศน. อำเภอทั้ง 18 แห่ง เข้าร่วมการอบรม การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นางภัทรชดา ศรีอ้วน นักวิชาการคลังชำนาญการ วิทยากรผู้ทรงความรู้จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายมาให้ความรู้ความกระจ่างเกี่ยวกับการควบคุม การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจัดจำหน่ายพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 โดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวในพิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีใจความสำคัญว่า การปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ สำหรับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลานานแล้ว อาจมีความเคยชินกับกฎหมาย หรือระเบียบเดิม แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบไปตามกาลเวลา ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาความรู้ของตนให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป


.