ทบทวนระบบประกันคุณภาพ กศน. เชียงราย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ทบทวนระบบประกันคุณภาพ กศน. เชียงราย
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ : กิจกรรมอบรมทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อิน เชียงรายรีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ หน่อคำ ผู้อำนวยการกศน. อำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ นางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยว่า กลุ่มเป้าหมายของการอบรม คือครูและบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ถูกต้องตามแบบ โดยได้รับเกียรติ จากคณะวิทยากร ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่ม ได้แก่ นางอภิญญา แป้นนอก ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่สาย นางศรานันท์ มีหวัง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่สรวย นางสมหมาย ดีทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า และนางนภสร ใจอิ่นคำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และ นางพรมาดา วงศ์หวัน หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล


.