ลงพื้นที่ ประเมินสถานศึกษา กศน. พญาเม็งราย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ลงพื้นที่ ประเมินสถานศึกษา กศน. พญาเม็งราย
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 18- 19 มกราคม 2566 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ในบทบาท ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ประเมินฯ กศน. อำเภอพญาเม็งราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศใช้ไว้และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือบุคคลที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย และเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศใช้ไว้และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด


.