ผู้ตรวจฯ ศธ. ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ผู้ตรวจฯ ศธ. ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ในการประชุมมีวาระสำคัญที่ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงาน สก.สค. จังหวัดเชียงราย 2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือเกมส์ ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปางในวันที่ 28-29 มกราคม 2566 3. การย้ายและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน กศน. กรณีปกติ ประจำปี 2566 4. การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวันครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี 5. กำหนดการ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 การสอบN-Net การเทียบระดับการศึกษา และการประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษากศน.   นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมเพื่อนำเสนอการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย กล่าวให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ศึกษาธิการภาค 16 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและคณะ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด และนำเสนอวีดิทัศน์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของหน่วยงาน จากนั้น นายสุรพล วงศ์หวัน ได้นำเสนอหลักของการทำงานภายใต้ว่า "กศน.เชียงราย กศน.แห่งความสุข น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน" ทิศทางการบริหารงานในปีงบประมาณ 2566 การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล จากนั้น นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องคล้องกับบริบทในพื้นที่ของตนเองให้บรรลุเป้าหมายแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ท้ายนี้ ผู้ตรวจราชการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานรับการตรวจติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)


.