กศน.เชียงราย จัดงานวันครู 2566  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.เชียงราย จัดงานวันครู 2566
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.เชียงราย จัดงานวันครู พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher power is the heart of tranforming the educational quality ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher power is the heart of tranforming the educational quality ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมีนางนภสร ใจอิ่นคำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กล่าวรายงานว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมากโดยกำหนดความมุ่งหมายเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน จึงได้เริ่มจัดงานวันครูในปีแรกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ในหัวข้อแก่นสาระพลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher power is the heart of tranforming the educational quality ในรูปแบบผสมผสาน ซึ่ง ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญคือ "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงานความดี หรือทำคุณประโชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ทั้งนี้การจัดงานวันครูมีพิธีสำคัญประกอบด้วยคือ 1)พิธีทางศาสนาและพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ 2)การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 7 ประเภท (ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการครู , ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน(พื้นที่ปกติ)ดีเด่น , ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาสดีเด่น , ครูศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น , ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ดีเด่น , ครู กศน.ตำบล ดีเด่น , ) รวมผู้รับรางวัล 94 รางวัล 3)พิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น มากกว่า 250 คน ท้ายสุด ประธานฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher power is the heart of tranforming the educational quality ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สอดคล้องกับคำขวัญคือ "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ของฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ------------------------- รับชมภาพความประทับใจเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ???? https://photos.app.goo.gl/ShuCsNwpbPSAhvdn9


.