ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2565 (โซนลุ่มน้ำกก)  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2565 (โซนลุ่มน้ำกก)
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ 18 แห่ง ข้าราชครู และหัวหน้ากลุ่มในสังกัด จำนวน 46 คน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2565 ในพื้นที่โซนลุ่มน้ำกกประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองเชียงราย กศน.อำเภอเวียงชัย กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ กศน.อำเภอดอยหลวง จากนั้นลงพื้นที่จุดที่ 1 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง "น้ำผึ้งทวีโชค" บ้านดอนมูล ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จุดที่ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร บ้านไตรแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย "ข้าวปลอดภัย" จุดที่ 3 ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ "ไร่อารมณ์ดี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก กัญชง-กัญชา" จุดที่ 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) เกษตรต้นแบบ นายอานนท์ สืบพลาย ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง อนึ่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน..


.