เทียบระดับการศึกษา สินค้า กศน.  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : เทียบระดับการศึกษา สินค้า กศน.
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ถ้าเปรียบ กศน. เป็นห้างสรรพสินค้า ก็คงจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้ามากมายหลายชนิดให้ผู้รับริการได้เลือกสรร ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดของกศน. ก็ตอบโจทย์กลุ่มผู้รับบริการที่แตกต่างกัน และหนึ่งในสินค้า กศน. ที่เป็นที่สนใจของผู้รับบริการ ก็คือ การเทียบระดับการศึกษาของ กศน. การเทียบระดับการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาให้ได้รับสิทธิในการเข้ารับการประเมิน โดยนำผลการเรียนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นองค์รวมของบุคคล ตามคุณลักษณะที่สำคัญในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม เพื่อรับรองความรู้ความสามารถนั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้เท่ากับระดับการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งสำนักงาน กศน. จัดไว้ 3 ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ผู้ขอเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน กศน.กำหนด และที่กศน. อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการให้บริการการเทียบระดับการศึกษา ไว้รองรับผู้รับบริการที่มีข้อจำกัดในการเข้าศึกษาในหลักสูตรอื่นๆของกศน. ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านการเดินทาง การประกอบอาชีพ การเทียบระดับการศึกษา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ของกศน. อำเภอเวียงป่าเป้า การเทียบระดับการศึกษา มีวิธีการ กระบวนการในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมลักษณะที่สำคัญ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการคุณธรรม จริยธรรม โดยประเมินใน 2 ส่วน ได้แก่ มิติความรู้ ความคิด โดยจะประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดค้น การแสวงหาความรู้และเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพกายและจิต ความเป็นไทย สากลและพลเมืองดี และความรู้เรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต และมิติด้านประสบการณ์ ซึ่งจะประเมินประสบการณ์ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัว และพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการศึกษา กศน. เป็นการพัฒนาคนให้ได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆตามความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ดังนั้นการนำเอาผลการเรียนความรู้และประสบการณ์ที่คนคนหนึ่งสั่งสมมาทั้งชีวิต มาประเมินเพื่อให้คนคนนั้นได้มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับคนที่มีโอกาสได้ศึกษาในระบบ จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และการมองเห็นคุณค่าในตนเองและมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป


.