" กศน.แม่ลาว จัดหลักสูตรเกษตรสมัยใหม่การปลูกไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics) ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก "  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : " กศน.แม่ลาว จัดหลักสูตรเกษตรสมัยใหม่การปลูกไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics) ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก "
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลักสูตรเกษตรสมัยใหม่การปลูกไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics) พร้อมนางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการจัดโครงการฯ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว และคณะครู จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลักสูตรเกษตรสมัยใหม่การปลูกไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ มีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ถึงขัั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ แล้วสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง กศน.อำเภอแม่ลาว เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่มีความสนใจในการทำเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาบริหารจัดการงานด้านเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มผลผลติทางการเกษตร ประกอบด้วยผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 20 คน และมีวิทยากร จำนวน 3 คน คือ 1)นางอังสุรีย์ ทองเพ็ชร 2)นายนพดล กันแก้ว 3)นายภูรุจ ไชยยา ที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ สืบเนื่อง สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย รับแจ้งจาก สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้ดำเนินแผนการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในช่องทางที่หลากหลาย ซึ่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียง ได้รับจัดสรร จำนวน 6 สถานศึกษา แล้ว กศน.อำเภอแม่ลาว เป็น 1 ใน 6 สถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ..."


.