กศน. เชียงราย พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ กศน. พรีเมียม  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ กศน. พรีเมียม
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการจาก 4 กลุ่มโซน ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ กศน.ดีเด่น ระดับอำเภอ 18 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการจัดกิจกรรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จ จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกศน. อำเภอแต่ละแห่งได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของแต่ละอำเภอเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ โดยมีผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค และบริโภคทั้งหมด 18 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้ผลิตภัณฑ์ กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ กศน.พรี่เมี่ยม จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะได้ดำเนินการผลการพิจารณาในลำดับต่อไป


.