ประชุมชี้แจงจุดเน้น กศน. 65  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงจุดเน้น กศน. 65
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เข้าประชุมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร สังกัดสำนักงาน กศน. พร้อมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับบริการ ซึงก่อนการประชุม นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ขึ้นรับเกียรติบัตรหน่วยงานการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.29 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นค่าเป้าหมายขั้นต้น (39.29) จากเลขาธิการ กศน.


.