รองปลัด ศธ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมงาน กศน. เชียงราย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : รองปลัด ศธ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมงาน กศน. เชียงราย
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้ตำแนะนำแก่คณะบุคลากร สำนักงาน กศน. ในการเตรียมงานต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเดินทางมาราชการจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นี้ โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้จัดเตรียมนิทรรศการ นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง) 2. นิทรรศการ การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (กลุ่มโซนลุ่มโขง) 3. นิทรรศการ นวัตกรรมการทางศึกษา (กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว) 4. นิทรรศการ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ “โคกหนองนาโมเดล” (กลุ่มโซนลุ่มน้ำกก) และการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมายเด็กด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ของ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อนำเสนอต่อนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป


.