กศน. เชียงราย จับมือ ยูเนสโกอีกครั้ง จัดอบรมครูหวังดึงเด็กนอกระบบกลับเข้ามาโรงเรียน  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย จับมือ ยูเนสโกอีกครั้ง จัดอบรมครูหวังดึงเด็กนอกระบบกลับเข้ามาโรงเรียน
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นำโดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ และทีมงาน จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว และผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน” รุ่นที่2 ณ โพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ. เชียงราย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ครูได้นำทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 8-18 ปี กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการกศน. เป็นประธานในการอบรม และได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีใจความสำคัญว่า ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว และผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ครูนำไปปรับใช้ให้ตรงกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้ตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเข้าสู่การจัดการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว และผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน” รุ่นที่2 นี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากการอบรมรุ่นที่1 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การยูเนสโก ประเทศไทย ตามปฏิญญาอาเซี่ยน เพื่อการศึกษาของเด็กนอกโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรมหลักในการส่งเสริมยุทธศาสตร์การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น โดยสำนักงาน กศน. จังหวัด จะดำเนินงานเป็นหน่วยประสานงานในการนำเด็กตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1-4 และ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย จำนวน 120 ราย โดยมีวัตถภุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การท่องเที่ยว และทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


.