กศน. เชียงราย พัฒนาระบบการเงิน ดึงบุคลากรอบรม KTB Corporate Online หวังใช้เป็นช่องทางอำนวยความสะดวก  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย พัฒนาระบบการเงิน ดึงบุคลากรอบรม KTB Corporate Online หวังใช้เป็นช่องทางอำนวยความสะดวก
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


https://youtu.be/rzpPkTPmyV8 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณพ.ศ. 2562 ให้กับผู้บริหาร กศน. อำเภอและเจ้าหน้าที่การเงินอำเภอ เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ให้ส่วนราชการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจนลดภาระของส่วนราชการในการใช้เงินสดและเช็ค โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการกศน. เป็นประธานในการเปิดการประชุม และให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมประชุม มีใจความสำคัญว่า ในการดำเนินงานของส่วนราชการในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ทันกับยุคไทยแลนด์4.0 เพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกกับทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการง่ายกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และนอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้เร่งรัดใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วอีกด้วย


.