นิเทศ-ติดตาม และให้กำลังใจ การดำเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : นิเทศ-ติดตาม และให้กำลังใจ การดำเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ 18 แห่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศ-ติดตาม ให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย 1)กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง โดยมีครูนภัสกรณ์ ทนดี และครูชุติกาญจน์ ชมภู ครูหมู่บ้าน รับการนิเทศ-ติดตามฯ มีนายคนอง ภิยะคำ ปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศก์ 2)ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมีนายณัฐวุฒิ พรหมประเสริฐ บรรณารักษ์ รับการนิเทศ-ติดตามฯ 3)ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้า OOCC กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมีครูวัชราภรณ์ จันทสิงห์ ครูผู้รับผิดชอบ รับการนิเทศ-ติดตามฯ 4)ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเลาสิบ โดยมีครูรุจิกรณ์ กองแก้ว ครูหมู่บ้าน รับการนิเทศ-ติดตามฯ มีครูวีรสุนทรี สีลา ปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศก์ 5)กศน.ตำบลแม่สลองใน โดยมีครูราตรี อินทะนะ และครูสุพจน์ โป่งตุ้ย ครูหมู่บ้าน รับการนิเทศ-ติดตามฯ มีครูณัฐวัฒน์ การเก็บ ปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศก์ และจุดสุดท้าย 6)ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยอื้น โดยมีครูนายรณกฤต รินนายรักษ์ ครูหมู่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศก์ รับการนิเทศ-ติดตามฯ ในการนิเทศ-ติดตามฯ และให้กำลังใจครั้งนี้ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย กล่าวชื่นชมครูที่จัดการเรียนการสอนที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้เสนอแนะองค์ความรู้และวิธีการในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการครูและบุคลากร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับครูในพื้นที่ แล้วนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาต่อไป


.