กศน. เชียงราย พัฒนาครูดอย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย พัฒนาครูดอย
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดย นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และคณะ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ให้แก่ครูดอย กศน.เชียงราย ทุกคน จำนวน 158 คน จาก 13 อำเภอ โดยจัดจำนวน 3 รุ่น ทั้งนี้ โดยรุ่นที่ 1 จำนวน 51 คน ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2564 ณ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เนื้อหาสาระตามหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย ปรัชญาการศึกษาและอุดมการณ์ของครู ศศช. บทบาทหน้าที่ภารกิจงานตามตำแหน่ง การปฏิบัติตนของครู ศศช. ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ข้อมูล สารสนเทศ ใน ศศช. การรายงานข้อมูลใน DMIS แผนการจัดการศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง ของครู ศศช. แผนงานและเขียนโครงการ การจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษา การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การติดตาม การดำเนินงาน และการรายงาน คณะวิทยากร ได้แก่ ผอ.สุรพล วงศ์หวัน, ผอ.สุรีย์ภรณ์ หน่อคำ , ผอ.สมเพชร ยาละ , ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์, ผอ.สุใจ เชื้อเมืองพาน , ผอ.รัฐเขต เชื้อมหาวัน , ผอ.ณัฐพร เชื้อมหาวัน , ผอ.สมหมาย ดีทิพย์ , ผอ.ศรานันท์ มีหวัง, ผอ.วัลภัทร เขียวดี, ศน.พรมาดา วงศ์หวัน และ อ.นภสร ใจอิ่นคำ ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.พรมาดา วงศ์หวัน อ.กาญจนา ไชยลังกา อ.รพีพรรณ อุปคำ


.