กศน. เชียงราย เดินหน้า จัดโครงการดิจิทัลชุมชน  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย เดินหน้า จัดโครงการดิจิทัลชุมชน
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงรายได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2564 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีก รีสอร์ท อ. เมือง จ. เชียงราย การอบรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำนักงาน เช่น microsoft word excel powerpoint และหลักสูตร E-Commerce เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการ กศน. ให้นำไปใช้เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ครอบครัวได้ นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ประธานเปิดโครงการฯ แล้วได้กล่าวในการให้โอวาทก่อนการอบรม มีใจความสำคัญว่า ในการจัดอบรมในครั้งนี้ อยากให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงาน และการค้าออนไลน์ และต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการของ กศน. ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น2รุ่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 อย่างเค่งครัด


.