กศน.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม ( องค์กรมหาชน ) โดยมีผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย มาร่วมแสดงพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำผู้เข้าร่วมงาน ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยในการประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันส่งเสริม พัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยังร่วมกันค้นหา ยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนร็ให้เกิดการถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สำนักงานงาน กศน. จังหวัดเชียงราย โดยการนำของนายสุรพลวงส์หวัน ผู้อำนวยการ จึงได้เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อหวังจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมจังหวัดเชียงรายให้เป็นสังคมคุณธรรมต่อไป


.