ข้อมูลบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ผู้บริหาร  จำนวน 18 คน

2. ข้าราชการครู  จำนวน 31 คน

3. บรรณารักษ์  จำนวน 6 คน

4. ลูกจ้างประจำ  จำนวน 6 คน

5. ครูอาสาสมัครฯ (ศศช.)  จำนวน 162 คน

6. ครูอาสาสมัครฯ (พื้นที่ปกติ)  จำนวน 37 คน

7. ครูอาสาสมัครฯ (อื่น ๆ)  จำนวน 30 คน

8. ครู กศน.ตำบล  จำนวน 138 คน

9. ครู ศรช.  จำนวน 39 คน

10. ครู ปวช.  จำนวน 3 คน

11. ครูประจำกลุ่มเด็กเร่ร่อน  จำนวน 4 คน

12. บรรณารักษ์อัตราจ้าง  จำนวน 11 คน

13. จ้างเหมาบริการ อื่น ๆ  จำนวน 33 คน

14. ครูประจำกลุ่มเรือนจำ  จำนวน 24 คน

15. ครูประจำกลุ่มค่ายทหาร  จำนวน 6 คน