วิสัยทัศน์

                       "ภายในปี พ.ศ. 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 18 อำเภอ ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล " 

พันธกิจ

              1. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้เหมาะสมทุกช่วงวัยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

                        2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ

                        3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างทั่วถึง

                        4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการวัดและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

                        5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการศึกษาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

                        1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเป็นไปตามสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

                        2. ประชาชนในพืันที่จังหวัดเชียงราย ได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

                        3. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับดอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์

                        4. ประชาชนในจังหวัดเชียงราย ได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                        5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

                        6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลนำมาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

                        7. สถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

                        8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฎิบัติงานการศึกษานอกระบบและากรศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

                        9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล