ประวัติความเป็นมา

                           กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2523 แล้วมีผลบังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2524 เป็นต้นไป โดยรวมโรงเรียนฝีกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 7 โรงเรียนผู้ใหญ่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดและห้องสมุดประชาชนอำเภอ งานการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ งานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และงานโสตทัศนศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย จำนวน 3,200,000.- บาท อยู่บริเวณเกาะลอย พื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 421 หมู่ที่ 21 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามหนังสืออนุญาตของกรมธนารักษ์ ที่ กค 0405/600 เชียงราย ลงวันที่ 1 กันยายน 2521 แปลงหมายเลข 3997

                        ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เมื่วันที่ 4 มีนาคม 2551 ส่งผลให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย มีชื่อใหม่ว่า "สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย" (สำนักงานา กศน.จังหวัดเชียงราย) ขึ้นตรงกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน