ทำเนียบผู้บริหาร

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย

1. นายยุทธชัย  ปานศรี  ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2523 ถึง 31 กรกฎาคม 2526

2. นายบุญช่วย  บุญฟอง  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ถึง 30 พฤศจิกายน 2528

3. นายเรวัฒน์  สุธรรม  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2528 ถึง 3 มกราคม 2532

4. นายบุญส่ง  คูวรากุล  ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2532 ถึง 30 กันยายน 2534

5. นายอุทิศ  แก้ววิไล  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ถึง 31 ตุลาคม 2538

6. นายวิชัย  โล้วิเลิศ  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ถึง 19 มกราคม 2542

7. นายสุพล  ทองคำ  ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2542 ถึง 30 กันยายน 2544

8. นายคเชนทร์  มะโนใจ  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 13 พฤศจิกายน 2546

9. นายศุภกร  ศรีศักดิ์ดา  ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 ถึง 5 ตุลาคม 2550

10. ว่าที่ ร.ต. ธนิต  แท่งทองคำ  ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ถึง 3 มีนาคม 2551

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

1. ดร.วิเลขา  ลีสุวรรณ์  ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2551 ถึง 31 ตุลาคม 2557

2. นายอธิญณัฎฐ์  ธนะเพทย์  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 มีนาคม 2558

3. ดร.วิเลขา  ลีสุวรรณ์  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 8 มิถุนายน 2560

4. นายบุญทรง  จิโนเป็ง  ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึง 5 มกราคม 2563

5. นายสุรพล  วงศ์หวัน  ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึง ปัจจุบัน