กศน.ตำบลดงมะดะ ส่งเสริมอาชีพทำแคบหมู ให้แม่บ้านบ้านป่าลัน หมู่ 11  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลดงมะดะ ส่งเสริมอาชีพทำแคบหมู ให้แม่บ้านบ้านป่าลัน หมู่ 11
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลดงมะดะจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมงให้กับประชาชนพัฒนาสตรีในเขตตำบลดงมะดะ ในกิจกรรมแปรรูปเนื้อหมู การทำแคบหมู บ้านป่าลนั่งหมู่ที่ 11 ตำบลดงมะดะ โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ผู้มากด้วยประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการขายได้แก่นางบัวหลวง จันทร์ต๊ะคำ ซึ่งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ซึ่งง่ายและลงทุนน้อยและเพิ่มมูลค่าของเนื้อหมูรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการมีรายได้ไม่ลดรายจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักอยู่รู้จักใช้ รู้จักประหยัด โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและมุ่งหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักเหลือชีพเสริมให้ได้


.