โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีพอเพียง กศน.ตำบลดงมะดะ  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีพอเพียง กศน.ตำบลดงมะดะ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลดงมะดะ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีพอเพียง กศน.ตำบลดงมะดะ 14 มิถุนายน 2564ณ อาคารเอนประสงค์ หมู่ที่ 16บ้านป่าก่อพัฒนา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการดำเนินชีวิตบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้นำไปถ่ายทอด และขยายผล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่น


.