กศน.อำเภอดอยหลวงจัดโครงการค่ายทักษะวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน กศน.อำเภอดอยหลวง  กศน.อำเภอดอยหลวง | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูปวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางพิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอยหลวง มอบหมายให้นางพวงชมพู คีลาวงษ์ ครูชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน กศน.อำเภอดอยหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อให้ผู้เรียน กศน.อำเภอดอยหลวง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มเป็นหมายคือ นักศึกษาจำนวน 43 ราย สถานที่จัดโครงการ ณ กศน.อำเภอดอยหลวง และ กศน.ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย