กิจกรรม 5 ส.กศน.เชียงแสนและห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเชียงแสนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ONLINE  กศน.อำเภอเชียงแสน | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

นางณัฐพร  เชื้อมหาวัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงแสน นำทีมคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเป้นระเบียบเรียบร้อย  สะดวก  สะอาด และปลอดภัย  ณ กศน.อำเภอเชียงแสน และห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเชียงแสน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ONLINE เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกที่ทุกเวลาอย่างสะดวก  รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 ความรู้ทั่วไป  หนังสือพิมพ์ออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด้กแห่งชาติ ประจำปี 2564  ผ่าน  Google  Form