กศน.อำเภอเชียงแสน | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางณัฐพร เชื้อมหาวัน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงแสน
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางเยาวลักษณ์ สบลานสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0910477417
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายศรายุทธิ์ พรชัยเดชากุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร. : 0869150387
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวมณีวรรณ ใจไหว

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน(ศศช)
หน้าที่ : จัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
เบอร์โทร. : 0947439658
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวอำไพ สุปราการ

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน(ศศช)
หน้าที่ : จัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
เบอร์โทร. : 0846118138
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางพิมพา สิงห์ค๊ะ

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน(ศศช)
หน้าที่ : จัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
เบอร์โทร. : 0817064934
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางอัมพร ณ ค้อ

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน(ศศช)
หน้าที่ : จัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
เบอร์โทร. : 0803517621
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายทวีวัฒน์ มะโนแก้ว

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ปกติ
หน้าที่ : สอนผู้ไม่รู้หนังสือ
เบอร์โทร. : 0847412538
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางนิตยา แท้สูงเนิน

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ปกติ
หน้าที่ : สอนผู้ไม่รู้หนังสือ
เบอร์โทร. : 0894308361
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางอัมพร ดวงมณี

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ปกติ
หน้าที่ : สอนผู้ไม่รู้หนังสือ
เบอร์โทร. : 0817069046
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวิชรุจน์ สิงห์ค๊ะ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลบ้านแซว
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายไกรรุ่ง สายดวงแสง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางชวนพิศ อินภูมี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลโยนก
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวเพชร์ชารี สุทธิประภา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลเวียง
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวศรัณยา ทาศักดิ์

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : ครูกศน.ตำบล
เบอร์โทร. : 0899998534
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชลี สมสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
หน้าที่ : สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0931380557
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชลี ศรีแตง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : บริการ
เบอร์โทร. : 0613562835
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวพลับพลึง กำแพง

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ
หน้าที่ : ให้บริการบริการยืมคืนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เบอร์โทร. : 0863957245
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0852803511
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนรีกานต์ เตชะ

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : ครูกศน.ตำบลป่าสัก
เบอร์โทร. : 0827870991
เว็บไซต์ :