กศน.ตำบลบ้านด้าย จัดทำโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านงานฝีมือ  กศน.ตำบลบ้านด้าย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลบ้านด้าย จัดทำโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านงานฝีมือ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบ้านด้าย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลบ้านด้าย โดยนายธวัชชัย แสงจันทร์ ครู กศน.ตำบลบ้านด้าย จัดอบรมหลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านฝีมือให้กับประชาชนตำบลบ้านด้าย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด้าย ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน โดยมีนางจุฑามาศ ผลศุภรักษ์ เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในงานพิธีต่างๆเช่น การตกแต่งเวที เต็นท์ งานแต่งงาน ประชุม สัมมนา เป็นต้น


.